BRIDGE OF DESTINY - Chồng Người Ta

  1. Nguyễn Hữu Tiến
  2. Trịnh Xuân Nhản, Yaya Trương Nhi, Thanh Trúc, Hữu Châu, Đại Nghĩa
  3. Vietnam
  4. Drama
  5. 2020
  6. 91
  7. Galaxy Distributor
  8. 21.08.2020

A successful businessman has an adorable life with his beautiful wife and a good son. That life soon turns upside down when a new friend of his son discloses his gay affair secret in the past.